Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. Examinator: Anne Landin, professor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka projektledares kunskaper i byggbranschen idag, hur kan de matcha den digitala och globala utvecklingen och om de är redo för att möta framtidens utmaningar. Vidare skall det identifieras vilken kunskap och kompetens som krävs för att som projektledare vara framgångsrik i framtidens byggindustri. Frågeställningar Hur har rollen som projektledare förändrats historiskt? Vilken kunskap och kompetens inom digitalisering och globalisering besitter projektledare idag? Vilka krav bör ställas på framtida projektledare för att klara av den rådande digitala och globala utvecklingen? Metod: Studien är baserad på en grundlig litteraturstudie som vidare kompletterats med material från intervjuer med yrkesverksamma projektledare. Projektledarna har olika bakgrunder, olika lång erfarenhet och är aktiva inom både entreprenad- och konsultbranschen. Totalt har åtta projektledare intervjuats på fyra olika företag. Intervjuerna har innefattat en stor bredd kring det arbete som påverkar projektledaren med avseende på digitalisering och globalisering. Slutsats: Studien visar att rollen som projektledare alltid varit i förändring. Sedan begreppet projektledare först myntades fram till idag så har arbetsuppgifterna blivit fler och mer övergripande och har allt mer rört sig mot mjukare faktorer kring ledarskap. Dagens projektledare visar sig ha begränsade kunskaper inom dagens teknik och är osäker på hur man skall skaffa sig denna kunskap. Dagens projektledare har de egenskaper och kompetenser inom soft skills som är viktiga inför framtiden när det kommer till ledarskap, men det är ovanligt att besitta samtliga. Erfarenheter gällande arbete med andra kulturer är begränsade och rutiner för arbete i virtuella projektteam är bristfälliga. Framtidens projektledare kommer veta hur man effektivt använder digitala verktyg operativt, vid kommunikation och som en del i sin affärsmodell, kan på ett säkert sätt hantera stora mängder digital information, är bekväm i att arbeta i internationella miljöer och kan hantera kulturella skillnader i projekt. Utöver att framtidens projektorganisationer i större utsträckning stöttar projektledarens karriär i föränderliga tider så behöver projektledare ha en fortsatt öppen inställning till förändringar och att vara nyfiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)