Självskattad kunskap om pneumokockvaccin bland sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin, och med olika lång vaccinationserfarenhet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

Författare: Veronica Woxén; [2021-11-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin behöver råd och stöd i vaccinationsfrågor. Denna enkätundersökning undersökte om den självskattade kunskapen om pneumokockvaccin var högre för sjuksköterskor med behörighet att ordinera pneumokockvaccin än för sjuksköterskor utan behörighet. Dessutom jämfördes den självskattade kunskapen mellan sjuksköterskor med fem års vaccinationserfarenhet eller mindre med de med mer än fem år, oavsett utbildning.Specifika mål: Att undersöka eventuella skillnader i självskattad kunskap avseende pneumokockvaccin hos sjuksköterskor som vaccinerar på husläkarmottagningar i Region Stockholm utifrån:1) Utbildning (sjuksköterskor med behörighet att ordinera vs sjuksköterskor utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin)2) Vaccinationserfarenhet, mätt i antal år, oavsett vidareutbildningMaterial och metoder: Genom en webbaserad enkät undersöktes i denna tvärsnittsundersökning respondenternas självskattade kunskap kring pneumokockvaccin. Enkäten skickades ut via e-mail till 158 husläkarmottagningar i Region Stockholm och besvarades av 334 sjuksköterskor.Resultat: Sjuksköterskor med behörighet att ordinera pneumokockvaccin hade tendens att ha högre självskattad kunskap än sjuksköterskor utan behörighet, men skillnaden uppnådde inte statistisk signifikans i frågorna om vacciners uppbyggnad och funktion och inte om i vilken ordningsföljd och med vilka intervall som ska användas för de som rekommenderas båda typerna av vaccin. Sjuksköterskor, oavsett utbildning, med mer än fem års erfarenhet hade statistiskt signifikant högre självskattad kunskap i samtliga frågor.Konklusion: Denna undersökning visade att vaccinationserfarenhet är mer avgörande än utbildning för hög självskattad kunskap om pneumokockvaccin, men utbildning var också betydelsefull.Betydelse: I förlängningen skulle en webbutbildning med kunskapstest om pneumokockvaccin vara en möjlighet för sjuksköterskor att få uppdaterad kunskap om aktuella rekommendationer. Dessutom skulle den vara en bra grund för verksamhetschefer som ska bedöma om en sjuksköterska har likvärdig utbildning som en distriktsköterska eller en sköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och därmed är behörig att ordinera pneumokockvaccin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)