De främmande språkens plats i skolan : En jämförelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Heléne Fransson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I uppsatsen undersöks vilka likheter och skillnader som finns mellan Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges skolsystem avseende främmande språk och dess plats och funktion i skolsystemet. Undersökningen handlar om likheter och skillnader inom fyra områden: hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på vilken skolnivå som språkstudierna påbörjas samt vilka yttre styrmedel som används för att främja språkstudier. Undersökningen är av kvalitativ art och baseras på texter som finns tillgängliga på Internet. Skolsystemen i de fyra länderna är likartade, både i fråga om antal år samt indelningen i skolformer. Engelskan intar en särställning i alla länderna och är obligatoriskt i alla undersökta länder. Däremot finns skillnader mellan andra främmande språk, både när språkstudierna påbörjas samt vilka språk som erbjuds till eleverna. Samma sak gäller den roll som språken har i skolorna och i antagningsprocessen till högre skolformer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)