Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Nyanlända har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. De är en utsatt grupp, som behöver stöd och vägledning för att förstå det svenska utbildningssystemet. Detta leder till att studie- och yrkesvägledare står inför en utmaning i att guida dessa individer mot önskade studie- och yrkesval. Vi har valt att studera studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter av vägledningen på Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Syftet är att belysa vikten av studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion. Våra frågeställningar syftar till att ta reda på vad studie- och yrkesvägledare upplever att nyanlända har för möjligheter/begränsningar. Även hur studie- och yrkesvägledare upplever vägledningsarbetet på språkintroduktion. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med verksamma studie- och yrkesvägledare på språkintroduktion. Vi har valt intervjupersoner från sex olika kommuner, för att få större insikt av deras erfarenheter med denna målgrupp. Utifrån Hodkinson och Sparkes Careershipteori och Gottfredsons karriärteori har vi analyserat det empiriska materialet, även begreppen cooling down, pushing up samt lokal och global förståelse. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna upplever att de nyanlända eleverna har behov av att få förståelse om utbildningssystemet och det svenska språket för att senare kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det framkommer att kulturella skillnader kan vara både begränsande och utvecklande för eleverna. Det är av stor vikt att studie- och yrkesvägledarna bekräftar dessa elever och är lyhörda för deras önskningar och samtidigt visar alternativ då deras världsbild kan upplevas något snäv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)