Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. Syftet med studien är att besvara frågeställningen vilka för- och nackdelar finns det ur ett lärarperspektiv med att använda digitala läroböcker inom matematik? Detta är en litteraturstudie. Digitala läroböcker kategoriserades i två kategorier, statiska digitala läroböcker och interaktiva digitala läroböcker. I studien identifierades totalt 22 fördelar och 18 nackdelar med digitala läroböcker. Samtliga för- och nackdelar tolkades ur ett lärarperspektiv med hjälp av styrdokument, lärares yrkesetik samt egen erfarenhet. För- och nackdelarna kategoriserades in i sex olika underkategorier: Autenticitet, bedömning & återkoppling, individualisering, planering & genomförande, teknik samt övriga argument. Resultatet visar att underkategorierna autenticitet och bedömning &  återkoppling till övervägande del har fördelar, medan underkategorin teknik till övervägande del har nackdelar. Underkategorierna individualisering, planering & genomförande och övriga argument har ungefär lika många fördelar som nackdelar. Studien drar slutsatsen att lärare måste granska den digitala läroboken med sina funktioner och undersöka om dessa är mer eller mindre gynnsamma för den undervisning som läraren vill bedriva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)