Kartläggning av entreprenöriellmotivation : Vad driver en retaurangägare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Baserad på en enkätundersökning som besvarades av 55 olika restaurangägare i Uppsala undersöker denna uppsats frågan; vilka motiv har varit mest inflytande för personer som har startat en restaurang i Uppsala stad? Efter en genomgång av tidigare teoretisk litteratur och

studier av motivation för entreprenörer, samt en kvalitativ- undersökning, identifierades 8 motiverande psykiska faktorer. De motiverande faktorerna undersöktes med frågor som ställdes

till respondenterna i studien. En analys av insamlat data visar att de fyra mest motiverande faktorerna var (rangordnat) självständighet, passion, materiell rikedom och att utvecklas som person. Även de faktorerna som fick lågt resultat är av intresse. Exempelvis uppfattar författarna att faktorn kommunitarism fått lågt resultat på grund av sociala eller kulturella skillnader jämfört med andra länder, där liknande studier visat ett högt resultat för samma faktor. Undersökningen visade även på att restaurangägarna generellt sett inte var missnöjda över en situation de befanns sig i innan de startade restaurangen. Med andra ord var ett av motiven att starta ett företag inte en reaktion på en negativ situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)