Koncept för fosfatering av stålkutsar vid Ovako AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts på Ovako i Hällefors i syfte att undersöka möjligheterna till att fosfatera stålkutsar vid Ovako Sweden AB. Uppdraget har förmedlats av Ovako Sweden AB i Hällefors i syfte att ta fram ett koncept som kan användas för att fosfatera stålkutsar. Ovakos lösning på detta problem, i nuläget, är att skicka kutsarna till en firma i Tyskland där fosfateringen sker. Det som Ovako ser som nackdel med denna lösning är att när fosfateringsprocessen sker hos en extern leverantör uppkommer svårigheter med att säkerställa kvalitén på produkten. Detta innebär i sin tur att om Ovakos skulle få en reklamation från en kund, blir det svårt att avgöra om ytdefekten uppstod under fosfateringen hos leverantören i Tyskland, hos kunden eller hos Ovako. Målet med projektet är att genom teoretiska studier och eventuella praktiska försök ta fram ett lämpligt förslag på hur befintlig fosfateringslinje behöver byggas om eller modifieras för att möjliggöra fosfatering av stålkutsar enligt kundens önskemål. Det har formulerats fyra olika koncept som bygger på intervjuer, observationer och nulägesanalys vid sektionerna Drapro och Preco. För att få fram det lämpligaste konceptet har Pugh matris används som hjälpmedel. Det har även gjorts en kostnadskalkyl för koncept förslaget för det försatta arbetet. Det togs fram fyra olika koncept A, B, C och D. A och B gick inte författaren vidare med och med hjälp av Pugh-matrisen gjordes en jämförelse mellan koncept C och D. Slutresultatet av denna rapport är att koncept C har valts som den lämpligaste lösningen, för att den minskar risken för ytdefekter på kutsen samt att den uppfyller företagets krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)