Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. Trötthet är ett subjektivt tillstånd vilket kan visa sig i fysisk, psykisk och mental trötthet. Syftet med studien var att belysa upplevelser och erfarenheter av fatigue och dess konsekvenser på aktiviteter inom ADL, lek/fritid samt produktivitet hos personer som lever med Parkinsons sjukdom. En kvalitativ design användes och sju vetenskapliga studiers kvalitet granskades och analyserades systematiskt med innehållsanalys. Analysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier. Kategorierna är att uppleva förlust av livskvalitet och att uppleva förändringar i livet. Resultatets första kategori belyser områden där trötthet utgör stora svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet, och som påverkar deltagarnas livskvalité. Trötthet beskrivs som okontrollerbar och överväldigande. Energin bara tar slut, en känsla av att vara utmattad och att det inte går över med sömn. Den andra kategorin belyser hur förändringar på grund av tröttheten utgör flerdimensionella känslor som påverkar val av aktivitet. Resultatet från denna litteraturstudie kan användas för att motivera arbetsterapi som intervention inom PS relaterad fatigue, även fatigue korrelerat till andra sjukdomar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)