Tillsammans stod de starka, splittrade föll de

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Jugoslaviens historia och sönderfall är väldigt komplex, då många nationaliteter och etniska grupper kom under en kort tid att enas under federationen Jugoslavien. I denna uppsats ämnar vi att redogöra för hur man kan förstå Jugoslaviens sönderfall som en tvåstegsprocess. Det första steget är Titos dog 1980 och det andra steget är krigets utbrott 1991 i och med Slovenien och Kroatiens självständighetsförklaring. I enlighet med Allison och Zelikows (1999) studie av Kubakrisen, ämnar vi att undersöka Jugoslaviens tvåstegssönderfall ur både mikro- och makroperspektiv. Genom att genomföra en jämförande fallstudie är det vår ambition att se till faktorer på mikro- och makronivå både 1980 och 1991 för att se på de två stegen i sönderfallet. Vi kommer fram till att för att bäst kunna förstå varför Jugoslavien föll sönder i två steg, vid två tidpunkter, räcker det inte endast med en endimensionell syn. Det krävs att man både ser till de strukturella bristerna i staten samt vilken roll ledarna kom att spela.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)