Framgångsfaktorer – Fyra kökschefer berättar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Sofie Larsson; [2015-08-10]

Nyckelord: Kvinnor; kockyrket; genus; makt;

Sammanfattning: Det är väl uppmärksammat i samhället att det råder en ojämställdhet i restaurangbranschen mellan kvinnor och män i kockyrket, liksom att det finns klara gränser för könssegregering inom branschen. Kockens arbete betraktas och är fortfarande ett mansdominerat yrke i restau-rangbranschen. Syftet med denna studie är att utforska och belysa de bakomliggande faktorerna och orsakerna till varför det idag är en ojämställdhet och könssegregering inom restaurangbran-schen. Dessutom att undersöka om det finns några hinder som kvinnliga kockar med en ledar- och chefsposition stöter på inom kockyrket. Genom en kvalitativ forskningsmetod med ett ge-nusperspektiv har fyra kvinnliga kökschefer/krögare intervjuats i åldern 25-35 år. Resultatet visar på en klar ojämställdhet inom branschen mellan könen. Liksom att det finns många före-ställningar och normer i samhället som motsätter att kvinnor arbetar heltid, arbetar som kockar på restauranger, kvinnor med chefspositioner och att kunna kombinera familjeliv med yrkesliv. Sociala strukturer i samhället hindrar kvinnliga kockar att utvecklas och göra karriär delvis på grund av arbetsvillkoren. Även under uppväxten präglas ens grundvärderingar och egenskaper genom både kulturer, skola, föräldrar, organisationer, media och utbildningar. Vilka har en står påverkan på ens framtida karriärutveckling. Resultatet visar även på att kockskolorna mer ak-tivt och långsiktigt bör arbeta med frågor som rör jämställdhet i skola och arbetsliv. Kockut-bildningarna och praktikernas utformning påverkar kockarnas framtida chanser och anställ-ningsbarhet. Ett gediget lärlingssystem eller utökad längd på praktiken skulle kunna förbättra kockars förutsättningar. Dessutom bör skolan aktivt samarbeta med restaurangbranschen för att utveckla utbildningen, liksom förbättra sitt jämställdhetsarbete för en ökad balans mellan könen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)