”Söker du en perfekt vän så lär du bli utan” – En kvalitativ studie om konflikter i kvinnliga vänskapsrelationer.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Johanna Ossner; Emma Nilsson; [2010-05-03]

Nyckelord: Konflikter; Vänskap; Relationer; Kommunikation;

Sammanfattning: Tema: Konflikthantering mellan vännerSyfte: Att undersöka bakgrunden och förekomsten för hur konflikter tar sig uttryck i vänskapsrelationer samt hur konflikter hanteras i deras relation. Studien tar även upp respondenternas tankar kring kön och ålders inverkan av vänskapsrelationen.Frågeställningar: Vilken betydelse får konflikter och hur hanteras dem i en vänskapsrelation? Vad kännetecknar de konflikter som uppstår i vuxnas vänskapsrelationer? Vad anser respondenterna vara orsakerna vara till att en konflikt uppstår i en vänskapsrelation?Teorianknytning: Intervjupersonernas berättelser analyserades med hjälp av tre teorier vilka utgjordes av Konfliktteori, Anknytningsteori samt Kommunikationsteori. Metod: Studie är av deskriptiv karaktär, vi har valt att göra en kvalitativ studie vilket är en bättre metod för att fånga erfarenheter och betydelser utifrån respondenternas vardag. Med hjälp av en intervjuformulär-guide undersöks kvinnors upplevelser av deras vänskapsrelationer med betoning på konflikter och relation.Resultat: Vi kan utifrån vårt resultat urskilja att respondenternas beskrivningar av vad som är en bra vän innehåller både beteenden och egenskaper. Känslor spelar här en motiverande och betydande roll som senare leder oss till handling. Det är våra känslor och våra tidigt grundade beteenden som avgör för om vi agerar konstruktivt eller destruktivt i en konfliktsituation med en vän. Beskrivningen av en god konflikthantering belyses genom att kunna hantera sina känslor och att kunna tala om det som konflikten verkligen handlar om. Intressant är att flertalet som deltog i studien ansåg sig inte vara konflikträdda dock visade deras agerande i den konfliktsituation som skildrats många gånger på motsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)