Engagemang och organisering - Om en lokal Rödakorskrets i ett postmodernt samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att undersöka hur en lokal Röda Korset krets kan organisera sig och samverka med andra organisationer i ett postmodernt samhälle samt undersöka hur de frivilliga i denna krets upplever sitt engagemang och vilken betydelse det har för dem i ett postmodernt samhälle. Studien är gjord med en kvalitativ forskningansats och empirin består av intervjuer med fyra frivilliga i kretsen samt kretsens policydokument och riktlinjer. Syftet har bakgrund i diskrepansen mellan postmodern sociologi, som menar att förutsättningarna för socialt arbete försvåras, och forskning om det svenska civilsamhället, som visar att det sociala frivilligarbetet ökar. Genom användandet att Göran Ahrne och Apostolis Papakostas organisationsteori studeras kretsen som en organisation i det sociala landskapet. Uppsatsen resultat presenteras efter följande teman: De frivilligas motiv till engagemang, Olika organisationers tröghet och att etablera sig i gläntor, Samverkan mellan olika organisationer samt Engagemang som motkraft till individualiseringen. Uppsatsens slutsatser är att de frivilliga engagerar sig av sociala och nyttobaserade anledningar och att deras engagemang i en trög organisation kan ses som ett sätt att finna trygghet i ett postmodernt samhälle. Vidare dras slutsatsen att kretsen som lokal socialt inriktad frivilligorganisation kan organisera sig som en relativt trög organisation, mellan tröga offentliga organisationer och nya ostabiliserade organisationer. Ytterligare slutsats som görs är att kretsen samverkar organiskt med andra organisationer, men att det kan uppstå obalans i samverkan när kretsen finansiering är extern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)