Upplevelsen av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande och påverkar den drabbade personen såväl som partnern. Brister i anhörigstödet förekommer inom svensk demenssjukvård. För att vården ska kunna erbjuda rätt stöd är förståelse för partners upplevelser av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person viktigt. Syfte: Belysa upplevelser av att ha en partner med demenssjukdom. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier som relaterar till demenssjukdomens progression presenteras med tillhörande subkategorier. Upplevelsen av att ha en demenssjuk partner innefattar förändringar i den egna identiteten samt påverkan på den fysiska och psykiska hälsan samtidigt som stödet från sjukvården upplevs som bristfälligt. Slutsats: Partners till demenssjuka personer erfar två transitioner under demenssjukdomens progression. Dåliga förutsättningar för hälsosamma transitioner leder till nedsatt välbefinnande för partnern och visar på vikten av adekvat anhörigstöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)