GDPR och backuper hos mjukvaruutvecklingsföretag : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Detta arbete har som syfte att kontrollera hur verksamheter har anpassat sig inför General Data Protection Regulation (GDPR, sv. Dataskyddsförordningen), både vad det gäller rutinarbete och förändringar som de har genomfört. Arbetet behandlar hur företagen har förändrat sina rutiner gällande säkerhetskopior av kritisk företagsdata och även rutiner kring rätten att bli bortglömd. Vid detta arbetes slut kommer GDPR har trätt i kraft (25:e maj 2018) och därmed bör samtliga verksamheter ha genomfört någon form av förändring inför den ändrade lagstiftningen som börjar gälla då. Då GDPR är en ny lagstiftning ( som dock varit aktuell de senaste 2 åren ) finns en del arbeten kring just GDPR och vilka verksamhetsförändringar man bör vidta. Dock har inget fokus skett på hur företag bör anpassa sina rutiner kring säkerhetskopior och hur företagen bör resonera kring rätten att bli glömd. Därmed blir detta arbete väldigt aktuellt då detta är något som många verksamheter bör ha förändrat, tänkt på och dokumenterat. Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ form, där intervjuer har genomförts med representanter från olika verksamheter inom utvecklingsbranschen. Verksamheterna säljer sina programvaror och tjänster till kunder och de hanterar därmed ofta stora mängder personlig information som antingen passerar igenom systemen eller som lagras hos de. Organisationerna som intervjuas har jobbat med GDPR ett tag. I flera av fallen ett år tillbaka för att säkerställa att de deras åtgärder överensstämmer med GDPR. Fem intervjuer genomfördes i sin helhet. Därefter har en tematisk analys genomförts på resultatet från intervjuerna. I intervjuerna är fokus på om och vad för förändringar företagen har genomfört samt hur det ser ut i dagsläget. Efter analysen framträder tydligt att företagen har genomfört vissa förändringar i organisationen, men till större del har dessa förändringar enbart genomförts i form av kontroll av var information finns och dokumentation kring detta och de olika rutiner som finns vid företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)