”Först och främst vill man ju bara att vardagen ska funka”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnor i arbetsför, familjebildande ålder är en utsatt grupp då samhällsnormerna säger att kvinnorna borde vara engagerade och duktiga föräldrar samtidigt som de ska vara produktiva i yrkeslivet. Detta leder ofta till komplexa aktivitetsmönster och sällan möjlighet till återhämtning, vilket kan leda till aktivitetsobalans. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevd aktivitetsbalans hos yrkesarbetande mammor utan akademisk utbildning. Metod: Åtta deltagare medverkade i denna studie där en mixad metod med sekventiell design användes. Deltagarna fyllde i aktivitetsdagböcker ett ledigt dygn och ett arbetsdygn för den kvantitativa delen och intervjuer genomfördes för den kvalitativa delen. Allt material analyserades utifrån en innehållsanalys som mynnade ut i fyra kategorier. Resultat: Resultatet presenterar följande fyra kategorier som alla påverkar aktivitetsbalans: Rutiner, Stöd och stressorer, Upplevelsen av egen tid samt Rekreation i aktivitet och sömn. Kategorierna rör ämnen som till exempel stöd från en partner, kvalitet på sömn och egen tid. Slutsats: Resultatet visade att många olika faktorer påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans i den komplexa vardagen för yrkesarbetande mammor och att det finns behov av vidare forskning för att utforma ett preventivt arbete som kan innebära vinster för både samhället och individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)