Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. Denna uppsats ämnar att jämföra hur en del utvalda villkor (avseende regerinsbildning, autonomi och representation) från Arend Lijpharts teori om konsociationalism har förändrats i Irak före och efter den kurdiska självständighetsomröstningen den 25:e september 2017. Det är en jämförande fallstudie med en kvalitativ metod. Resultatet visar att villkoret "maktbalans" inte var uppfyllt mellan 2005-2017, men att det delvis uppfylls från 2017 och framåt. Villkoret "flerpartisystem och representation" möttes till viss del mellan 2005 och några år framåt, dock inte från 2017 och framåt. Slutligen är villkoret "segmentell autonomi" uppfyllt under båda tidsperioderna, men efter det kurdiska referendumet har omständigheterna och relationerna mellan KRG och centralregeringen i Baghdad förändrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)