Jakten på en hållbar stad : reflektioner kring hållbarhet samt en applicering av BREEAM Communities på Bo01

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete är resultatet av arbetet under sista delen av min landskapsarkitektutbildning på Alnarp, SLU. Arbetet riktar sig främst till de med ett intresse för frågor som hållbar stadsbyggnad och stadsplanering. Arbetets grund ligger i en utvärdering av stadsdelen Bo01 i Malmö enligt ett certifieringssystem för hela stadsdelar – BREEAM Communities. Som upptakt till detta görs en omvärldsanalys och introduktion av aktuella miljöfrågor, och då i synnerhet sådana med relation till staden. Med hjälp av de bedömningsverktyg BREEAM Communities erbjuder görs en utvärdering av ett antal aspekter på Bo01. Dessa aspekter spänner över områden såsom transport, energi, plats, ekologi, resurser, tillgänglighet och samhälle. Utvärderingen av Bo01 grundar sig i litteraturstudier då stora delar av Bo01 redan blivit utvärderat i andra sammanhang. Totalt används 25 av de 62 aspekter som finns i BREEAM Communities för att utvärdera Bo01. Som avslutning diskuteras miljösatsningarna på Bo01, BREEAM som system, metoder för att arbeta med hållbarhet, samt landskapsarkitektens roll i detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)