Provokativ marknadsföring - en studie om hur provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Bakgrund: Den dagliga exponeringen av otaliga mängder reklambudskap har lett till att mottagarna har blivit allt bättre på att filtrera bort överflödig marknadsföring. Detta har tvingat organisationer att tänka mer kreativt och som ett svar på det ökade mediebruset har användningen av provokativ marknadsföring ökat då den har som syfte att bryta sig genom bruset för att locka till sig mottagarens uppmärksamhet. Idag definieras provokativ marknadsföring som en väldigt stark social kraft med syfte att frambringa de problem som allmänheten delar med avsikten att chockera genom att bryta mot vissa normer eller sociala koder som upprör, skrämmer eller kränker publiken för att väcka uppmärksamhet. Ett område som har blivit alltmer konkurrenskraftigt och snabbt växande inom provokativ marknadsföring är den ideella sektorn. Syfte: Syftet är att utforska hur provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren. Forskningsfrågor: Vad har mottagaren för uppfattning av de risker och fördelar som provokativ marknadsföring medför? Vilka aspekter är av betydelse för hur mottagaren uppfattar ideella organisationers användande av provokativ marknadsföring? Metod: En tvärsnittsdesign med semistrukturerade djupintervjuer för data insamling. Slutsats: Provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren som en fördelaktig strategi då dessa organisationer verkar för ett gott syfte. Det är dock viktigt för ideella organisationer att finna en balans över i vilken utsträckning de kan använda sig av provokativ marknadsföring då risken finns att mottagaren inte längre uppfattar strategin som effektfull efter för långvarig exponering och tillslut kan uppfatta den provokativa marknadsföringen som tröttsam och förutsägbar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)