Integritet och oberoende, ideella organisationers livlina.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: 2008 gjordes en - Överenskommelse/ÖK - mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting, som innehöll parternas gemen-samma vision, gemensamma principer och vilka åtgärder de åtar sig. Ideella organisationer antas ha något unikt och/eller gör något som offentlig verksamhet eller privata företag varken har eller kan göra och detta ger ideella organisationer en särställning, de utgör en särart, vilket antas bidra till ett mervärde till samhället. Uppsatsens syfte är att undersöka om ÖK har und-erlättat eller försvårat för ideella organisationer att skapa och återskapa sin särart och om ÖK därmed har stärkt eller försvagat ideella organisationers bidrag till ett mervärde till samhället. Frågeställningarna gäller definition av särart och mervärde och hur sambandet ser ut mellan särart och mervärde samt vilka faktorer som påverkar särart och mervärde. Det empiriska materialet bestod av intervjuer med 8 ideella organisationer. Resultatet visar att organisatio-nernas särart och mervärde var både gemensamma och specifika och att särart och mervärd sammanföll, de var samma sak. Samtliga ansåg t ex att ideologin, dess betydelse för organi-sationerna och medlemsmakt var särarter och mervärden. Enigheten var stor beträffande vilka faktorer som påverkade särarten och mervärdet, bl a bekräftelse från och samarbete med off-entlig verksamhet samt ekonomiska förutsättningar, bl a hur bidrag från offentlig verksamhet utformas. Mina slutsatser är att ideella organisationers integritet och oberoende påverkas, inte beroende på samarbetet med offentlig verksamhet eller med andra organisationer m.m. utan beroende på hur samarbetet sker. Ideella organisationers integritet och oberoende påverkas även inifrån den egna organisationen, t ex på höjda krav på effektivitet, vilket minskar med-lemmarnas möjligheter att utöva medlemsmakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)