Nyckeltal i ett tillverkande företag med fokus på materialflödetEn fallstudie av Exir AB

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Annica Lennartsson; Robert Gulevski; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det finns en problematik och komplexitet kring hur ett företagväljer att mäta och följa upp sin verksamhet med nyckeltal för att uppnå ekonomiska mål. Idagsläget efterlyser ledningen i Exir AB en förbättrad uppföljning/mätning av företagetsmaterialflöde. Med bakgrund i det har följande problemställning identifierats: Vilka relevantanyckeltal kan identifieras för att uppnå förbättrad ekonomisk styrning av materialflödet i ExirAB?Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv kartlägga vilka nyckeltalsom är relevanta som styrmått för Exir med fokus på materialflödet. Ett delsyfte är att geförslag på hur Exir AB kan uppnå en förbättrad styrning och kontroll av verksamheten.Avgränsningar: Fokus på styrmåtten ligger på operativ nivå gällande företagetsmaterialflöde. Vi uttalar oss enbart om hur de identifierade nyckeltalen kan fungera somstyrmedel och vilket samband som kan finnas mellan dem och företagets mål.Metod: En fallstudie på Exir AB har utförts. För att få en uppfattning om rådande verklighethar en förstudie gjorts genom intervju med ekonomichef. Därefter har ytterligare trepersonliga intervjuer utförts med verkställande direktör, logistikchef och produktionschef. Föratt öka uppsatsen reliabilitet har enkätundersökning gjort hos tidigare nämnda respondenter.Det empiriska materialet har sammanställts och analyserats utifrån framtagen teoretisktankekarta.Resultat och slutsatser: En sammanfattande mätmodell för företagets materialflöde har tagitsfram. För att uppnå förbättrad styrning och kontroll av verksamheten bör övergripande målförtydligas och kommuniceras ut bättre i hela organisationen. Organisationsstruktur ochansvarsfördelning bör ses över och vidare diskussion bör föras om hur arbetet skallstruktureras. Företagets arbetsprocesser bör ifrågasättas för att i största möjliga mån elimineraicke värdeskapande arbetsmoment. Vidare efterfrågas ökad och bättre kommunikation mellanframförallt produktion- och marknadsavdelningen.Förslag till fortsatt forskning: Att istället utgå från användarperspektivet vid analys avprestationsmätning eller göra en jämförande studie bland flera företag inom skärandebearbetning. I sistnämnda alternativet är syftet att undersöka och jämföra vilka styrmedel somanvänds och hur de används utifrån ett ledningsperspektiv.Nyckelord: Performance, measurement, system, prestationsmätning, prestationsmått, nyckeltal,produktion, materialflöde, information samt styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)