Personers upplevelse efter suicidförsök : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Var sjätte timme tar någon sitt liv. Cirka 1500 människor avlider om året i Sverige till följd av suicid, vilket gör att suicid ses som ett folkhälsoproblem. Till följd av perioder av diverse utlösande faktorer exempelvis inre konflikter, depression och/eller ångestbesvär kan suicidtankar växa fram och suicidala handlingar bli ett faktum. Personer med suicidala tankar ser bara två val, fortsätta lida eller avsluta sitt liv. Sjuksköterskans roll, bemötande och attityd i mötet med personer med suicidala tankar är viktigt. I mötet ska sjuksköterskan kunna skapa trygghet, ge tröst och lyssna genom att visa närvaro och förståelse för patienten. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser efter suicidförsök. Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserat på fem stycken självbiografier som analyserats med Lundman och Hällgren-Graneheims manifesta innehållsanalys. Datainsamlingen utgick från studiens syfte och inklusions- och exklusionskriterier. Resultat: Resultatet utmynnade i åtta underkategorier och tre kategorier: Förändrad tillgång till livet, Vikten av att ha någon vid sin sida och Vårdpersonalens roll efter suicidförsök.  Resultatet visade upplevelsen av ett lidande som ingen ser där känslor upplevts i det dolda. Vidare fanns det svårigheter att hantera tankar, minnen och känslor som gett påminnelse av suicidförsök samt att samhällets normer påverkar, vilket medfört ett liv där känslor stängts in och en fasad målats upp för omgivningen. Stöd från anhöriga, närstående och övriga individer i omgivningen men även vårdpersonal har en betydande roll för personer med psykisk ohälsa och de som genomgått ett suicidförsök. Det framkommer att upplevelsen av att bli utlämnad i vårdpersonalens händer och få en diagnos som en etikett över sitt beteende upplevdes befriande, med en diagnos blev tillvaron lättare att hantera, förstå och försonas med. Slutsats: Avsaknaden av stöd bidrar till isolering och dolt lidande. Samhället likväl som vården är betydelsefulla faktorer hos de som har psykisk ohälsa för upplevelsen av trygghet samt att bli sedd och hörd. Dock medför samhällets normer och stigmatisering att det är svårt att öppet prata om sina tankar och känslor. Att börja prata om psykisk ohälsa och suicid behövs för att bryta normer och stigmatisering. Ämnet är ett utvecklingsbart ämnesområde där kunskapsbristen är stor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)