Hon var tvungen att gå : En analys av moderskapsrollen i A Game of Thrones och The Fifth Season

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker och jämför moderskapsrollen hos två karaktärer i varsin fantasyroman. Catlyn stark i A Game of Thrones av George R. R. Martin, och Essun i The Fifth Season av N. K. Jemisin. Uppsatsen tar hjälp av Simone de Beauvoirs bok Det andra könet och det hon skriver om modern som underlag för begreppet moderskap. Analysen visar att båda karaktärernas moderskap präglas av att de vill skydda sina barn och det dikterar hur de agerar i böckerna, vilket även driver romanernas intriger framåt. Moderskapsrollen är dock något som kan skifta beroende på hur de ser på sig själva och sin roll som moder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)