Patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till omgivningen.  Syfte: Beskriva patienters upplevelse vid amyotrofisk lateralskleros. Metod: Genom en allmän litteraturöversikt har resultatet från sju kvalitetsgranskade artiklar analyserats och sammanfattats till ett nytt resultat. Artiklar från Cinahl och Pubmed har analyserats och sammanfattas för att forma ett resultat. Vid sökning efter artiklar har systematisk sökstrategi använts samt manuell sökning. Efter dataanalys har teman och subteman utformats.  Resultat: Teman som presenteras är: tappa fotfästet, lidande, relationernas inverkan på patienten och vägen vidare. Samt två subteman: ensamhet och tankar om åldrande. Många patienter beskrev att insjuknandet gav en känsla av förlorad kontroll och att de fysiska förändringarna var svårhanterliga. Symtom av sjukdomen skapade bland annat lidande, oro och kontrollförlust. Delaktighet för närstående var essentiellt för patienten. Att identifiera sig som sjuk var många gånger svårt. Olika strategier användes för att anpassa sig till den nya situationen. Slutsats: Att få diagnosen ALS upplevdes olika beroende på patientens livssituation. Under sjukdomens utveckling förändrades bland annat personens identitet och det uppstod olika känslor. Bland annat upplevdes förlust av kontroll som en svår del av sjukdomen men det beskrivs också att strategier kunde hjälpa patienten att hantera den nya tillvaron.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)