Det har, är och kommer alltid vara jag : En litteraturstudie baserad på patografier med syfte att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en vanlig demenssjukdom, där kvinnor har högre risk att utveckla sjukdomen. Sjukdomen utvecklas successivt, symtomen börjar långsamt och första symtomet är minnesförsämring. Sjuksköterskans ansvar är att främja patientens hälsa och bidra till personcentrerad vård för att stödja kvinnans förändrade livssituation. Litteraturstudien är baserad på Birklers livsvärldsteori.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom.  Metod: Studien är baserad på kvalitativ litteraturstudie med induktivt ansats. Studien är baserad på tre patografier och en innehållsanalys av Graneheim och Lundman.  Resultat: I analysen framkom ett tema, fem kategorier och 12 underkategorier. Temat fångade kvinnornas tydliggörande ”Det har, är och kommer alltid vara jag”. Kategorierna som framkom var Jag lider inte, jag lever, Jag är inte längre den jag var, Nu minns jag inte, För andra är jag osynlig och När jag blickar framåt.  Slutsats: Resultatet gav en inblick i kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom. Det framgick att kvinnorna upplevde att fokus kring sjukdomen inte låg på kvinnorna själva. De upplevde även att de inte ville bli vårdade av sina närstående utan istället bevara sina relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)