Har friskolereformen påverkat kunskapsnivån i svenska skolor?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien undersöker om friskolereformen påverkat svenska elevers kunskapsnivå. Friskolereformen infördes 1992 och innebar att kommunala skolor blev tvungna konkurrera med friskolor om eleverna. Detta har föranlett en diskussion kring om den ökade konkurrensen gett upphov till betygsinflation när skolor försöker framhäva sig genom att visa upp goda studieresultat. Antalet friskolor, och andelen elever i dessa har stadigt ökat sedan 90-talet så eventuella effekter borde vid det här laget kunna urskiljas. Jag undersöker friskolereformens effekt på kunskapsnivån utifrån aggregerade data på kommunnivå. Detta görs genom att undersöka om funnits ett samband mellan andelen elever i friskolor och gymnasieelevernas studieresultat. Jag finner inget stöd för att andelen elever i friskolor skulle haft en påverkan på gymnasiebetygen i Sveriges kommuner det senaste decenniet. Således kan den här studien inte ge något stöd vare sig för eller emot om friskolor är bra för eleverna. Jag finner heller inga belägg för att resultatet skulle bero på betygsinflation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)