Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Jimmy Engström; [2019]

Nyckelord: Villighet; SDT; self determination theory; behandlare;

Sammanfattning: Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. Syftet med denna studie var att se om behandlare i Sverige har speciella medvetna strategier i sättet de jobbar på för att väcka motivation hos klienterna till fortsatt behandling.    En större del av de tillfrågade (87 %) uppgav att de använder en speciell metod eller har en speciell tanke innan ett första möte. Flertalet av dessa använder sig av motiverande samtal eller lågaffektivt bemötande.    Flera av de tillfrågade ansåg att vara lyhörd och förmedla tillit var de viktigaste sakerna i ett första bemötande med en ny klient.    Det finns stöd för att behandlare inom beroendevården i Sverige använder sig av specifika metoder i ett möte med klienten. Flera av dessa metoder finner stöd i tidigare forskning och litteratur i att vara främjande för att skapa känslor av autonomitet, samband/släktskap och kompetens. Enligt Self-Determination theory (jfr. Deci & Ryan, 2008) kan detta ses som något som något som är nödvändigt för att kunna bygga en stark inre motivation. Studier visar att en stark inre motivation är positivt för att kunna tillgodogöra sig behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)