Anorexia nervosa - Patienters upplevelse av mötet med vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Mötet med vården är betydelsefullt och brister detta möte mellan sjuksköterskan och en patient med anorexia nervosa kan patienten avsluta sin behandling i förtid vilket kan leda till att patienten inte blir frisk. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med anorexia nervosa upplever mötet med vården. Metod: En litteraturstudie har genomförts där åtta kvalitativa studier har bearbetats i en integrerad analys. Resultat: Fem teman framkom; Strategier i behandling, Att vara mer än sin sjukdom, Sjuksköterskans förhållningssätt, Kunskap och Gemenskap. Slutsats: En personcentrerad vård är av stor vikt för att patienter med anorexia nervosa ska känna sig väl bemötta, vilja ta emot behandling och vilja kämpa för att bli friska. Kunskapen om hur patienter med anorexia nervosa önskar att bli bemötta och upplever mötet med vården är värdefullt för att sjuksköterskan och annan vårdpersonal ska kunna uppnå en god omvårdnad gentemot patientgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)