Nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Mahin Khanian; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka och öka kunskap om nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning, för att därigenom kunna planera och genomföra den fortsatta matematikundervisningen utifrån elevernas kunskaper, förutsättningar och behov. Följande frågor ligger till grund för att uppnå studiens syfte: Hur upplever nyanlända elever kartläggningen i numeracitet? Vilka är dessa nyanlända elevers uppfattningar om en bra matematikundervisning?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)