Fönster med utsikt : Patienters upplevelse av att vårdas under isolering inom somatisk slutenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Inom sjukvården finns det två former av isolering. Smittskyddsisolering är till för att hindra smittspridning när en person blir smittad av en infektion som kan vara farlig för allmänheten och skyddsisolering används när en person är extra infektionskänslig, exempelvis efter cytostatikabehandling för cancer. Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever isoleringsvård inom den somatiska slutenvården. Vald metod var en litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar användes. Sex teman identifierades i resultatet: Behov av anhöriga, Behov av stöd från sjuksköterskan, Känsla av instängdhet, Behov av kontroll, Behovet av information och Känslan av frihet. Studien visade att isolering leder till känslor av ensamhet, känslan av övergivenhet, psykisk ohälsa och skam. Det visade sig att behovet av medmänsklig kontakt och information var av stor betydelse för patienter för att kunna hantera sin tid under isolering. Många beskrev att det inte bara var negativt att ha ett eget rum utan det gav känslor av ro och underlättade vid besök. Att ha tillgång till tv, telefon och internet var för patienterna olika sätt för att få stimulans och få tiden att gå, som annars kunde kännas långsam. Sjuksköterskan var ett viktigt stöd och en källa till medmänsklighet. Att ha ett fönster med utsikt över omgivningen gjorde upplevelsen mer uthärdlig för flertalet av patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)