Standardiserat arbetssätts påverkan på en tjänsteorganisation : en fallstudie på IKEA of Sweden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Studien omfattar en undersökning kring kvalité inom en tjänsteorganisation där standardiserat arbetssätt analyseras. I nuläget saknas omfattande dokumenterade rutiner och arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka om standardiserat arbetssätt påverkar en tjänsteorganisation och i så fall vilka faktorerna är. Målet är bland annat att ta fram en verksamhetsmanual som övergripande skildrar hur verksamheten ska styras och ledas. Studien avgränsas till avdelningen Internal Services inom IKEA of Sweden i Älmhult där intervjuer, enkäter samt observationer nyttjats för att skildra ett nuläge på deras befintliga arbetssätt. Resultatet visar att det existerar en viss form av standardiserat arbetssätt i det dagliga arbetet. Resultatet visar även att en högre grad av dokumentation gör det möjligt att skapa en högre standard och kvalité på tjänsterna samt att basera beslut på fakta. Studien belyser mängden faktorer som påverkar hur effektivt införandet av standardiserat arbetssätt blir. Baserat på studiens underlag har det modellerats fram ett förslag på verksamhetsmanual som avdelningen kan nyttja mot sina interna rutiner och processer. Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, Strukturerat arbetssätt, Standarder, Interna rutiner, Processer, ISO-standarder, Lean Production, Total Quality Management, Tjänstekvalité, Verksamhetsmanual

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)