DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Frida Alm; Lina Barksten; [2021-09-17]

Nyckelord: behandlingspedagoger; relationer; befogenheter; makt; allians;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. Vi använde oss av kvalitativ metod och genomförde intervjuer med fem behandlingspedagoger som arbetar inom SiS. I analysen använde vi oss av makt som teoretisk ansats och kompletterade det med kommunikations-/relationsteori, för att analysera vår insamlade empiri. Vår studie visade att behandlingspedagogerna använder sig av olika strategier för att hantera sin roll. Att skapa allians med ungdomarna och vara tydlig med sina befogenheter beskrev behandlingspedagogerna som exempel på sådana strategier. De lyfte även olika former av samtal, handledning och utbildningar som de får tillgång till inom organisationen. I analysen kom vi fram till att de strategier behandlingspedagogerna har inte suddar ut det ojämlika maktförhållande som råder, men de kan underlätta arbetet och relationsskapandet med ungdomarna. Viktigt att tänka på för behandlingspedagogerna är att vara tydliga, självmedvetna och reflektera över sin egen roll i förhållande till ungdomarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)