Utvärdering av energianvändningen i kv Blå Jungfrun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Utvärdering av energianvändningen i KV. Blå Jungfrun

Sammanfattning

Byggsektorn står idag för en stor del av Sveriges totala energianvändning. Den största mängden av energin används i driftfasen för bland annat uppvärmning. Att minska energianvändningen för uppvärmningen av bostäder är alltså viktigt. Därför har intresset för energieffektivisering i byggnader ökat betydligt på senare tid.

Passivhustekniken innebär att hus byggs utan konventionella värmesystem. Genom ett välisolerat och tätt klimatskal i kombination med ett effektivt ventilationssystem tillvaratas värme passivt från människor, elektriska apparater och solinstrålning. Vid eventuellt kallt inomhusklimat kan komplementvärme som distribueras med el, vatten eller luft användas.

Denna rapport behandlar uppföljning av energianvändningen i fyra lamellhus med passivhusteknik i Hökarängen, som är byggda av Skanska på uppdrag av Svenska bostäder. Kvarteret benämns "Blå jungfrun" och består av 97 hyreslägenheter.

Efter ett års mätdata från 2011 har det visat sig att varmvattenförbrukningen och användningen av komplementvärmen inte motsvarat förväntningarna. Utifrån intervjuer med hyresgästerna och delaktiga i projekteringen, samt befintlig mätdata på temperaturer, komplementel och hushållsel har dessa avvikelser undersökts. Resultaten från intervjuerna och data analyserades sedan med hjälp av en teoretisk referensram från en tidigare gjord litteraturgranskning.

För att uppnå bästa möjliga energieffektivisering är det viktigt att alla inblandade parter tar sitt ansvar, allt från projektering till att byggnaden sätts i drift. Alltså har brukaren ett stort ansvar i driftfasen.

Genom utvärdering av resultat har det visat sig att miljömedvetenhet och livsstil hos hyresgästen har stor inverkan på förbrukningen av varmvatten, samt toleransen till ett kallare inomhusklimat vilket påverkar förbrukning av komplementelen.

Andra faktorer där hyresgästens roll har mindre betydelse för avvikelserna är:

 Kalla golv på bottenvåningen

 Bättre temperaturer på övervåningen

 Missvisande hyresavdrag på varmvatten

 "Dåligt" optimerad varmvattencirkulation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)