Hur organisationskultur och motivationsfaktorer kan påverka effektivitet inom självorganiserande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: I dagens organisationer blir teamarbete allt vanligare för att uppnå dem organisatoriska målen. Denna decentralisering formas på grund av den komplexitet som finns i vissa arbetsuppgifter, sådana uppgifter som enskilda medarbetare inte har kunskaperna till. Ofta behövs det flera kompetensområden för att slutföra ett projekt eller uppnå ett organisatoriskt mål. Att arbeta i team kan då vara en lösning (Courtney, Navarro, & O'Hare, 2007). Detta sätt att arbeta på kan också gynna kreativitet, flexibilitet och produktivitet (Sutherland & Schwaber, 2016). Detta är en kvalitativ studie där intervjuer genomförs med medlemmar i två självorganiserande företag. Under den teoretiska referensramen beskrivs de modeller som senare utgör en tolkningsmodell för hur motivation, organisationskultur och effektivitet kan samspela i ett självorganiserade företag. Syftet med denna uppsats är att få reda på hur motivationsfaktorer och kulturfaktorer kan påverka effektiviteten i självorganiserande team. Studien visar på att en välfungerande kommunikation och ett starkt samarbete är viktiga faktorer för att ett team ska kunna vara effektivt. Om det uppstår störningar exempelvis i form av konkurrens inom organisationen eller brister i samarbetet kan detta påverka effektiviteten oerhört negativt. Studien indikerar även att kompetens är en av de största motivationsfaktorerna inom självorganiserande team.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)