Blockchain as a Resource in Digital Marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur blockchain, den distribuerade ledger-tekniken, kan påverka arbetssättet för digital marknadsföring. Vårt mål är att besvara hur arbetet i digital marknadsföring ser ut idag och vilka egenskaper blockchain har som kan ändra förutsättningarna för arbetssättet inom digital marknadsföring. Genom intervjuer med tio digitala byråer har vi skapat förståelse för deras arbete och deras roll i relation till kunder och konsumenter. Resultatet från intervjuer och litteratur har visat på att de digitala byråernas arbetssätt kan förändras med blockchain genom förändrade kundrelationer och genom ett förändrat förhållande till konsumenterna. Den mest troliga adoptionen av blockchain innefattar adoption av vissa egenskaper från teknologin som kan effektivisera eller automatisera arbetet, samt ändra förutsättningarna för arbetet inom digital marknadsföring. Den stora utmaningen för adoptionen är arbetet med att flytta över tillgångar till nätverket och integrera alla användare, som både tar tid och omfattar stora kostnader. Distributionen och krypteringen av information i en blockchain skapar möjligheter för transparens, säkerhet och integritet, men ingen kan säkert veta om blockchain kommer att bli lönsamt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)