En arbetsplats i fickan : En studie om hur anställdas arbetstillfredsstaällelse påverkas av arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I takt med dagens moderna teknikutveckling har människor och organisationers arbetssätt förändrats markant. Med hjälp av teknikens innovationer och mobiltelefonens utveckling finns uppdaterad information tillgänglig var som helst, när som helst. I samband med detta har nya fenomen som teknostress uppkommit. Denna kvalitativa studie har undersökt teknostress, vilket avser den stress som uppkommer i samband med användandet av teknik, och studien har haft för avsikt att bredda den forskning som finns idag. För detta har ett ytterligare fenomen studerats: arbetsrelaterad FOMO, som avser den oroskänsla som uppstår hos anställda i rädsla av att missa något viktigt på arbetsplatsen. Genom att utföra tio intervjuer med anställda av en organisation, benämnd Beta, har vi avsett att förstå sambanden mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO och hur de påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse. För att analysera data och förstå uppkommandet av stress och oro i samband med användandet av teknik har Self-Determination Theory använts som teoretiskt ramverk. Efter avslutad analys har en relation mellan de två fenomenen identifierats och arbetsrelaterad FOMO har således föreslagits som en ny dimension inom teknostress, en dimension vi namngivit techno-anxiety. Resultatet av studien indikerar vidare att både teknostress och arbetsrelaterad FOMO har en negativ inverkan på anställdas arbetstillfredsställelse, även om en del av användandet av teknik ligger utanför organisationens ramar. Vi har således fått djupare förståelse av hur dagens teknik påverkar människor i organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)