Regnbågsflödet och fri kommunikation : En kvalitativ analys av kommunikationshinder hos en HBT-rörelse i Indonesien

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning:

”Arus Pelangi” är indonesiska för ”Regnbågsflödet”, och namnet på Indonesiens största hbt- organisation. De arbetar för att stärka HBT-personers rättigheter i samhället, spela en aktiv politisk roll samt öka medvetenhet och acceptans om HBT-samhället.

Syftet med denna rapport är att undersöka hur Arus Pelangi som organisation, med inriktning på den externa kommunikationen påverkas av sin kontext i Indonesien som utvecklingsland. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer med utvalda anställda på organisationen samt deltagande observationer för att kunna analysera deras kommunikationsarbete. Vi har undersökt organisationens planerade kommunikation med fokus på en specifik aktivitet (Trans Gender Day of Remembrance) för att sedan analysera vilka problem eller hinder som finns i denna process. Den teoretiska ramen tar avstamp i kommunikationsprocessen i sin helhet där vi sedan går in i den utvecklade versionen av Shannon & Weavers kommunikativa basmodell. Utifrån olika teorier om kommunikationshinder, främst av Harrison (2000), kopplas det till processen av kommunikation, relationen mellan sändare och mottagare samt organisationskommunikation. För att förstå organisationens hinder har vi även tagit med vilka förutsättningar de har idag och hur dessa används med betoning på arbetet online.

I rapporten har vi kommit fram till att det finns ett antal yttre faktorer som påverkar Arus Pelangis externa kommunikation och skapar hinder i vilka möjligheter man har som organisation. Huvudsakligen politiska faktorer som skapar säkerhetsmässiga hinder i kommunikationen, samt den kulturella aspekten om acceptans gentemot HBT-samhället. Vidare menar vi att problemet emellertid till stor del även ligger i deras egen kommunikationsplanering där organisationen bland annat behöver ett tydligare upplägg och större arbete kring hur man ska lösa dessa kommunikationshinder för att uppfylla ett effektivt meddelande och kunna uppnå sina kommunikationsmål. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)