Större skillnad än vad man tror : En kvalitativ studie om utmaningar på närliggande marknader

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Internationaliseringen har blivit en av de största och viktigaste trenderna för detaljhandeln idag. Vanligtvis börjar företag först expandera till länder som ligger nära både geografiskt och kulturellt. Det kan dock bli problematiskt att träda in på en närliggande marknad om företaget inte är förberedd på de skillnader som finns och underskattar den marknaden.      Syftet med denna studie var att skapa förståelse för de utmaningar svenska detaljhandelsföretag kan stöta på vid etablering till närliggande marknader samt hur dessa kan hanteras.     För att kunna besvara studiens syfte har sex semistrukturerade intervjuer utförts. Två av dessa utfördes med respondenter från detaljhandelsföretagen Stadium och Jula. De resterande intervjuerna gjordes med experter från Business Sweden som arbetar bland annat med att hjälpa svenska företag med sin internationalisering.        De utmaningar som visade sig finnas på de närliggande marknaderna för de intervjuade företagen var exempelvis kulturella, politiska och ekonomiska skillnader som påverkade modebilden, konsumtionsmönstret, prisbilden, sortimentet, ledarskapet, konkurrensen, marknadsföringen, hyresnivåerna och etableringen på marknaderna.      De olika marknaderna och sortimenten bidrog med olika utmaningar, dessutom upplevdes vissa utmaningar vara större än andra för företagen. De intervjuade företagen hanterade utmaningarna på olika sätt men framförallt genom konsulter, konkurrenter, marknadsundersökningar, kunskap, lärande över tid samt genom anpassning till de närliggande marknaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)