En ansvarsfull cigarettförpackning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. Denna studie syftar på att ta fram ett designförslag på hur en omkonstruerad cigarettförpackning, som rymmer cigarettfimpar, kan se ut. Det undersöks även hur en cigarettförpacknings konstruktion kan uppmana konsumenter att inte slänga fimpar på marken, vilket i stort kan ha en positiv effekt på miljön. Den målgrupp som är relevant att undersöka är alltså alla rökare i Sverige. En digital enkät skickades inledningsvis ut för att ta reda på folks vanor och åsikter kring rökning. Detta resulterade i en bekräftelse av forskningsfrågorna där respondenterna önskade en smidig lösning som minskade antalet fimpar på marken, varpå några föreslog att en cigarettförpackning hade en funktion liknande snusdosans dubbla lock. Representanter från kartongproducenter kontaktades för att få information om material och dess möjligheter. Designprocessen inleddes med en konceptgenerering med hjälp av mindmapping och brainstorming. Ur detta föddes tio idéer som sedan reducerades till tre koncept genom en pugh-chart. LoFi-prototyper skapades av dessa och presenterades för åtta deltagare under semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna resulterade i att två koncept föredrogs, men författarna tog beslutet att utveckla ett av dem. En slutgiltig prototyp skapades, vilken var konstruerad som en vanlig cigarettförpackning med flip top lock, men var knappt två centimeter längre. Detta gav utrymme i förpackningens botten att ha en separat plats för använda fimpar. Värderingen av den slutgiltiga prototypen skedde genom ytterligare en digital enkät som skickades ut till samtliga deltagare från den tidigare semistrukturerade intervjun. Genom att de besvarade påståenden samt beskrev prototypen fritt kunde det konstateras att alla deltagare inte är lika positivt inställda till denna förpacknings utformning, men att majoriteten ändå skulle använda en cigarettförpackning som denna till att förvara fimpar när inget bättre alternativ finns. Dessutom uppgav respondenterna att förpackningen skulle motivera dem personligen att slänga färre fimpar på marken, samt att förpackningen skulle minska antalet fimpar i naturen generellt. Därmed kan det konstateras att en alternativ cigarettförpackning troligtvis skulle minska antalet fimpar på marken och ge en positiv effekt på miljön i stort.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)