Att göra sociala problem av tjejers sexualitet, en kritisk studie av synen på unga tjejers sexualitet i det sociala arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: AbstractForskning har visat att kön spelar roll för hur ungdomar bedöms inom det sociala arbetet. Mot bakgrund av detta har ett intresse väckts för hur socialarbetare arbetar med och förhåller sig till den könade praktikens ojämlika villkor. Uppsatsens syfte är att utforska om, och i så fall hur, tjejers sexualitet görs till sociala problem inom några delar av det sociala arbetet, med hjälp av socialarbetares egna berättelser. Inledningsvis diskuteras centrala frågor som vad ett socialt problem är, vem som har makt att definiera detta, hur tjejers sexualitet historiskt har gjorts till problem i högre grad än killars samt vilken betydelse kön har för det sociala arbetet. Genom djupintervjuer med olika socialarbetare utforskas vidare föreställningar och konstruktioner av problem, förhållningssätt till dessa och förändringspotential för arbetet. Socialarbetarnas egna tankar knyts här till teori och sätts därigenom i ett större sammanhang. Att det finns skillnader för hur tjejers och killars sexualitet bedöms i socialt arbete med ungdomar blir genom undersökningen uppenbart, men också socialarbetarnas försök att på ett bra sätt jobba under dessa förutsättningar, och till viss del tänka utanför ramarna. Ungdomsarbetet utgår i hög grad från heteronormativa föreställningar om önskvärd och icke önskvärd sexualitet, enligt vilka tjejer bedöms enligt snävare ramar än killar. Tjejer förväntas vidare ta ansvar för både sin egen och killars sexualitet genom att inte klä eller bete sig på ett sätt som kan misstolkas, och fortfarande är det tjejers sexualitet som problematiseras medan killars sexualitet ses som ”naturlig” och därmed oproblematisk. Arbetet är inget försök att på ett allmängiltigt sätt förklara de komplexa, samhälleliga processer som skapar kön, sociala problem eller orättvisor inom det sociala arbetet, utan syftar istället till att ge en möjlig förståelse för hur man som socialarbetare kan förhålla sig till det sätt tjejers sexualitet görs till sociala problem i sitt eget arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)