Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. Teori:Studiens kvalitativa fakta analyseras utifrån teorin om praktikarkitekturer med målet att synliggöra möjligheter och svårigheter i lärares arbete med individanpassning. Studien hämtar argument ur det sociokulturella perspektivets fält där den sociala interaktionens betydelse för lärande betonas. Metod:Studiens empiriska material har erhållits genom deltagande observationer i form av lektionsbesök med reflekterande samtal, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Studien har en aktionsforskningsansats i det att studien inleder ett utvecklingsarbete där lektionsbesöken och de reflekterande samtalen sätter i gång en förändringsprocess bland skolans lärare. Resultat:Resultatet visar att lärares bild av vad individanpassning innebär är behäftad med både möjligheter och svårigheter. De faktorer som är avgörande är främst elevernas förkunskaper och den vägledning elever får i byggandet av individuella studieplaner. Även gruppstorlek och heterogenitet i grupperna avseende elevernas studievana i relation till kursens tempo och intensitet påverkar hur individanpassning kan utformas. Resultatet visar även att lärare använder andragogiskt synsätt genom att införliva elevernas tidigare kunskaper, språkutvecklande arbetssätt och erfarenheter i undervisningen som individanpassningsstrategier. Differentierad undervisning och variationsteoretiskt utformad undervisning förekommer där undervisningen är tydligt elevaktiv. Att undervisningen i studien äger rum online genom verktyget Google Meet bidrar till att relationsskapandet och den spontana sociala kontakten försämras, vilket i vissa avseenden påverkar individanpassningen under lektionstid. Däremot ger den digitala plattformen större möjligheter till individuella kontakter för stöd och samtal i det att mötet kan ske i tid och rum där dator och mobil finns tillhands.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)