Personers erfarenheter av akutsjukvård på akutmottagningen. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Många personer uppsöker en akutmottagning varje år. Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenhet av akutsjukvård på akutmottagningen. I litteraturstudien användes fem kvalitativa artiklar, fem kvantitativa och en med båda metoderna. Kategorierna bemötande, miljö och behandling identifierades. I resultatet framkom det att flera patienter upplevde brister i bemötande där de inte blev sedda eller behandlade med respekt och där vårdpersonalen inte visade intresse för patientens situation. Miljön på akutmottagningen ansågs ha flera brister där miljön inte var anpassad för barn eller äldre och integriteten hotades när patienternas information riskerades att spridas. Väntetiden varierade och många av patienterna upplevde en lång väntan utan att veta varför de väntar. Patientens delaktighet togs inte alltid hänsyn till och smärtbehandlingen fungerade inte optimalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)