Porträttering av flyktingar i svensk tidningsmedia vintern 2015 : En kritisk diskursanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Oskar Holmström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna diskursstudie frågar sig hur flyktingar framställs i media under november och december 2015, där urvalet består av debatterande texter från stora svenska tidningars ledar- och debattsidor. Frågan är om flyktingarna blir porträtterade som ett hot, en resurs eller en grupp med skyldighet att hjälpa, samt på vilket sätt denna framställning producerar och reproducerar förhållandet mellan etablerade svenskar och flyktingar. Analysen görs genom en kritisk diskursanalys med inspiration av Norman Fairclough och med teoretiska angreppssätt ifrån Karl Marx, Ulrich Beck och Stuart Hall. Resultatet visar på hur flyktingar porträtteras framförallt i form av ekonomiska termer som kan vara riskfullt eller gynnsamt för Sveriges ekonomi, där risk är i majoritet. Det visar sig också att gruppen blir framställda som en grupp med legitima rättighetskrav som Sverige har en skyldighet att hjälpa, men detta är ovanligt. Det visar sig också att etablerade svenskar och flyktingar blir särskilda och ofta porträtterade med dikotoma egenskaper, vilket skapar ett ”vi och dom”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)