Miljoner på spel : Hur svenska storbanker arbetar med intern kontroll för att förhindra, upptäcka och åtgärda individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: Under senare år har skandaler inom svenska banker uppmärksammats. Det har senare visat sig att många skandaler har uppkommit till följd av brister inom den interna kontrollen. Samtidigt har antalet interna brott som begås på grund av en svag intern kontroll ökat trots att flera noterade bolag har ökat sina investeringar i den interna kontrollen. Banker har en viktig roll i samhället men den interna kontrollens betydelse för att motverka individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet inom svenska storbanker är inte särskilt utredd.

Syfte: Studien ämnar bidra med en förståelse för hur intern yrkesbaserad ekonomisk brottslighet motverkas med de svenska storbankernas interna kontroll med hänvisning till Internal Control – Integrated Framework och Three Lines of Defence. Vidare ämnar studien utreda om orsaker bakom individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är kända hos de svenska storbankerna samt om denna kännedom ser olika ut inom organisationerna. Slutligen syftar studien att diskutera eventuella förbättringsområden som upptäckts.

Metod: Studien innefattar en kvalitativ del som består av intervjuer med personer som innehar god kännedom om intern kontroll. Även en kvantitativ del ingår i studien i form av enkäter som distribuerats till kontorschefer. Teori och empiri har kontinuerligt utvärderats och anpassats vilket innebär att ett iterativt synsätt har använts i studien.

Resultat: Studien har visat att de svenska storbankerna byggt ut och kompletterat de modeller som syftet omfattar. Även indikationer på problemområden inom tillämpandet av Three Lines of Defence har uppmärksammats. Vidare har studien visat att bakomliggande orsaker till individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är mindre kända på en lägre organisatorisk nivå inom bankerna. Slutligen har ett antal förbättringsområden inom studiens ramar identifierats. De omfattar främst (1) att medarbetare i större utsträckning skall förstå syftet med den interna kontrollen och (2) att några kontrollaktiviteter har god utvecklingspotential inom bankerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)