”TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT” – En studie kring kommunikation vid rekryteringsfasen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Efter att ha träffat många kollegor och vänner som inte upplever att deras förväntningar på sina arbetsuppgifter infrias, är det intressant att utforska hur detta missförstånd i kommunikationen uppstår. Denna studie har därför fokuserat på att undersöka om det redan i platsannonsskedet uppstår ett brus mellan arbetsgivare och arbetssökande, och hur det ser ut. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring vikten av en gemensam uppfattning av arbetsuppgifterna under rekryteringsfasen i en anställning, genom att undersöka uppfattningen av platsannonsens innehåll genom att studera ”två sidor av samma mynt”. Uppsatsen bygger på att undersöka eventuella missförstånd som uppstår när information överförs från en person till en annan. I denna studie har det gjorts 9 intervjuer utifrån tre platsannonser, varav tre arbetsgivare (AG) och 6 arbetssökande (AS) (två per platsannons) som har fått svara på frågor kring hur de uppfattar innehållet i respektive platsannons. Dessa svar har sedan jämförts med varandra, och mot de valda teorierna. Genom teoretikerna har jag fått information om varför det är viktigt att ha en gemensam förståelse, för att flera personer ska kunna driva mot samma ändamål och för att skapa effektivitet i en organisation. Utifrån min studie har jag fått reda på att det lätt uppstår olika tolkningar av en texts innehåll, mycket beroende på respektive individs habitus. Studien indikerar att arbetsgivaren (AG) och arbetssökande (AS) ej har skaffat sig en gemensam förståelse genom de undersöka platsannonserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)