Kalvhälsa i stora besättningar : rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Inom mjölkproduktionen är det kalven som är framtiden, det är därför viktigt att den hålls frisk under sin uppfödningsperiod. Det finns många faktorer som påverkar om en besättning har en god kalvhälsa. När besättningarna blir större är det en större risk att fler kalvar drabbas vid ett utbrott av en sjukdom och konsekvenserna blir större. Detta har undersökts genom en litteraturundersökning som är gjord utifrån olika databaser. Kalvar som hålls i gruppbox för större utlopp för sina sociala och naturliga behov. Samt att de börjar oftast att äta hö och koncentrat tidigare än kalvar som hålls i ensambox, vilket gör att våmmen utvecklas bättre. Det negativa med att hålla kalvar i gruppbox med kalvamma är att risken för att kalvarna diar på varandra ökar vilket är en nackdel. De vanligaste sjukdomarna som drabbar kalvar är diarré och lunginflammation. Smittspridningen av dessa ökar i takt med att kalvarna hålls i grupp eftersom de smittar via djurkontakt. Smittorisken kan minimeras om det sker daglig rengöring av nappen om möjligt helst tre gånger om dagen för att smittorisken ska minimeras. Att tillämpa ”all in all out” gör att sjukdomsfallen minskar och kalvhälsan blir bättre. En dålig kalvhälsa ger stora ekonomiska förluster både i pengar och i arbetstid, dålig kalvhälsa har ofta ett samband med hur hälsan för korna i besättningen är, kalvar som har varit sjuka som kalvar har en större risk att bli sjuka även som kor. En annan viktig del i att få en bra kalvhälsa i en stor besättning är gruppstorleken som kalvarna hålls i eftersom diarré och lunginflammation smittar via djurkontakt. Att ha kalvarna i mindre grupper minimerar smittrisken och ger en bättre kalvhälsa. Optimal gruppstorlek är 6–9 kalvar. Då uppfylls kalvarnas sociala behov och smittrycket hålls lågt. Om det inte är möjligt att tillämpa ”all in all out” är det bästa att inte har en högre åldersskillnad på kalvarna än 21 dagar. När kalvarna flyttas ihop i gruppbox är det lämpligt att de är 14 dagar gamla dels för att de lär sig fortare att dricka ur kalvamman och de är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Att utfodra kalven med helmjölk är det mest naturliga, men vi samma energiinnehåll i pulvermjölken och helmjölken finns det ingen signifikant skillnad i daglig tillväxt utan det är först efter avvänjning som tillväxten hos pulvermjölksutfodrade kalvar minskar. Kalvar som utfodras med helmjölk anses vara friskare än de som utfodras med pulvermjölk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)