Hur vuxna patienter med cancerdiagnos upplever sjuksköterskors omvårdnad vid cancer-relaterad smärta på en vårdavdelning. : En allmän litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en folksjukdom över hela världen. Cancer orsakar smärta och lidande hos patienter. Mer än 50% av vuxna patienter med cancerdiagnos lider av cancer-relaterad smärta. Brist på information om cancersmärta, tidsbrist och kunskapsbrist hos sjuksköterskor om cancer-smärta ökar den cancer-relaterade smärtan hos patienter. Sjuksköterskor har en central roll för omvårdnad vid behandling av cancer-relaterad smärta. Därav är det nödvändigt för sjuksköterskan att besitta kunskap om cancersmärta, skapa tid och förståelse för patienter om deras subjektiva upplevelse av den cancer-relaterade smärtan. Detta för att kunna uppnå och bedriva personcentrerad omvårdnad. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna patienter med cancerdiagnos upplever sjuksköterskornas omvårdnad vid cancer-relaterad smärta på en vårdavdelning. Metod: En allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats som baseras på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarnas resultat har analyserats utifrån Fribergs (2017) analysmetod. Resultat: Analysen resulterade med tre teman som beskriver hur patienter med cancerdiagnos upplever sjuksköterskans omvårdnad vid cancer-relaterad smärta. De tre teman är: Upplevelsen av bristande information om cancer-smärta och dess behandling; upplevelsen av bristande tid och upplevelsen av att inte få sin cancer-relaterad smärta bekräftad. Slutsats: Studien påvisade att patienter med cancerdiagnos inte var tillfredsställda med sjuksköterskornas omvårdnad vid behandling av cancer-smärta. Studien visade även att patienter inte fick tillräckligt med information angående hur smärtan kunde lindras samt vilken behandling som var lämpligast. Sjuksköterskornas tidsbrist påverkade cancerpatienternas vård negativt. Det är viktigt att sjuksköterskor ger adekvat information till patienterna om cancer-smärta och dess behandling. Det är viktigt att ge patienterna den tiden de behöver samt visa intresse och förståelse för patienternas subjektiva upplevelse av cancersmärta, detta för att kunna uppnå adekvat och personcentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)