Hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens DNA. HIV är en kronisk sjukdom där viruset skadar immunförsvaret så att den smittade riskerar att drabbas av infektioner och andra sjukdomar. Utan behandling leder HIV till acquired immune deficiency syndrome (AIDS), vilket är ett dödligt sjukdomstillstånd. HIV kan smitta genom samlag, till barn under förlossning samt via blod och annan vävnad. HIV smittar inte vid sociala kontakter. Studier har visat att många sjuksköterskor har bristande kunskaper om sjukdomen och dess smittvägar och känner rädsla att bli smittade av patienterna.  Syfte: Att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på femton vetenskapliga artiklar varav tretton var kvalitativa och två var mixad metod. Huvudresultat: Patienter beskrev både positiva och negativa bemötanden av sjuksköterskor. En viktig aspekt som framkom i resultatet var vikten av en god relation och kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Detta medförde att patienterna kände trygghet och fick bättre följsamhet till behandlingen. Patienterna beskrev även diskriminerande upplevelser i möten med vårdpersonal vilket resulterade i att de valde att dölja diagnosen, skjuta upp eller avsluta sin behandling. Slutsats: Att många sjuksköterskor hade bristande kunskaper om HIV resulterade i negativa attityder. Patienternas upplevelser av diskriminering medförde sämre följsamhet till behandling och de positiva upplevelserna medförde bättre följsamhet. För att alla sjuksköterskor ska kunna ge ett respektfullt bemötande till patientgruppen anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det behövs mer utbildning om HIV och dess smittvägar samt om patienternas upplevelser och följder av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)