Framtidens utslagsplats : - En studie om svenska golfbanors hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Problem: Allmänt känt är att golf är en aktivitet som folk tenderar att ha åsikter om. Det kan vara alltifrån ytförbrukning till upplevelser i form av störningsmoment av landskapets estetiska utformning. I takt med ett större medvetande gällande hållbarhet är även förbrukandet av naturresurser, då främst vatten, en av av utgångspunkterna i denna studie. Andra aspekter som berörs är den i golfsverige åldrande medelåldern, samt de ekonomiska förutsättningarna för golfanläggningar i Sverige.   Syfte: Studien har som syfte att undersöka hur den svenska golfen står idag rent hållbarhetsmässigt och hur man arbetar förebyggande inför framtiden. Resultatet av denna undersökning kvalitetsbedöms av författarna och bildar ett form av scenario över hur framtidens golfbana i Sverige kan komma att se ut. Fokus ligger på att applicera hållbarhet inom golfen som fält. Resultatet kommer därför presenteras i en form av förutsägelse för att bidra med kunskap åt vilken framtidsriktning svenska golfanläggningar tenderar att gå emot.   Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning har vi författare valt en induktiv ansats där fältets aktörer intervjuats. Även enkätundersökningar har använts, både över telefon såväl som via digitala intervjuinstrument.   Som forskningsstrategi har tre producenter utvalts till en fallstudie där metodologisk triangulering tillämpats. För att studien skall tillföra ett värde har en kategorisering utformats. Dessa kategorier representerar utmaningar som identifierats av fallstudiens informanter.   Slutats: Det går tydligt i denna studie att se hur väl golfsverige är insatt i sin befintliga situation gällande hållbarhet. Studien presenterar stora utmaningar gällande dimensionerna ekonomi och social hållbarhet inför framtiden. Dock är den miljömässiga den dimension som vi författare anser som mest hållbar inför framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)