Managing Dependencies and Uncertainties in Multi-Project Organizations Using Management Control Systems : A Case Study at Saab Combat Systems

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

Sammanfattning:

Detta Examensarbete utfördes som en fallstudie Saab Combat Systems, som är och undersöker utmaningar i form av beroenden och osäkerheter som uppstår i Multiprojekt-Organisationer. Dessa utmaningar verkar orsaka konflikter och tvetydigheter i Multiprojekt-Organisationer gällande exempelvis, kommunikation, resursallokering, produktutveckling samt maktstrukturer mellan olika roller (Engwall & Jerbant, 2003; Dahlgren & Söderlund, 2010).

Detta Examensarbete behandlar dessa utmaningar genom att undersöka och besvara följande forskningsfrågor:

Vilka utmaningar i form av beroenden och osäkerheter existerar på Saab Combat Systems? Hur kan dessa utmaningar hanteras?

Våra resultat visar att tre olika typer av beroenden uppstår i Multiprojekt-Organisationer som utvecklar komplexa produkter och system; organisatoriska beroenden, tekniska beroenden och resursberoenden. Dessa tre beroenden verkar påverka varandra och resultera i osäkerheter när flera projekt hanteras samtidigt. Dessutom ökar nivån av osäkerhet i projekt på grund av osäkerheter i relation till maktstrukturer samt utveckling av komplexa produkter och system. De tre identifierade beroende inkluderar projektosäkerheter samt projektberoenden.

Vi har valt ut tre stycken olika typer av Management Control Systems; Projektkontor, Projektportföljhantering samt Programhantering och drar slutsatsen att de kan användas för att hantera de tre identifierade beroendena Multiprojekt-Organisationer. Vi har dock upptäckt att dessa Management Control Systems har både fördelar och nackdelar gällande hantering av de tre olika typer av beroenden. Alla identifierade beroenden och osäkerheter kan följaktligen hanteras genom att kombinera olika Management Control Systems.

Dessutom har vi kompletterat en redan utvecklad modell av Dahlgren & Söderlund (2010) genom att kartlägga de tre beroendena, som tar hänsyn till projektosäkerheter och projektberoenden, samt vilken typ av Management Control Systems som är mest lämplig för att hantera dessa beroenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)