Rätten till nödvärn - en granskning av försvarlighetsbedömningen för polis och privatperson gällande skjutvapenvåld

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Människor har rätt att försvara sig själva, så kallat nödvärn, vid situationer då de blir utsatta för ett angrepp. I denna uppsats utreds hur nödvärnsrätten ser ut i Sverige och hur poliser och privatpersoner bedöms då de använt skjutvapen i självförsvar. Genom en rättsdogmatisk metod har lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin bearbetats för att fastställa gällande rätt. Nödvärnsrätten regleras i BrB 24:1 som uppställer krav på att försvarsvåldet endast får användas i särskilda situationer. Försvarsvåldet får inte heller vara uppenbart oförsvarligt i förhållande till angreppet, då kan ansvar utdömas. I försvarlighetsbedömningen ska hänsyn tas till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Enligt praxis från Högsta domstolen är det endast i utpräglade undantagsfall som försvarsvåld med kniv eller vapen kan anses tillåtet. Polisen intar en särställning i samhället, då de tilldelats en laga befogenhet att använda våld i sin yrkesutövning. Utöver denna rätt har de även rätt att agera i nödvärn och försvara sig själva. I jämförda rättsfall kan viss skillnad i domstolarnas bedömningar utläsas. I de fall där polis stått tilltalad har inte den typ av våld som använts diskuterats, något som varit det i huvudsak avgörande för privatpersonerna. Det verkar finnas en tendens till att skjutvapenvåld anses försvarligt så länge det förelegat rätt till nödvärn under hela händelseförloppet. Dessa skillnader kan inte förklaras med hjälp av gällande rätt. I förarbeten och doktrin kan utläsas att poliser ska bedömas på samma sätt som privatpersoner, eller eventuellt något striktare. De bedömningar som förelegat i uppsatsens rättsfall verkar därför sakna stöd i lag. Det vore därmed önskvärt med ett förtydligande av hur nödvärnsrätten ska appliceras på fall med polis genom lag eller vägledande avgörande från Högsta domstolen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)